CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

VVA herdenk die organisasie se 115de bestaansjaar | FCIA celebrates 115 years!

VVA bly  na 115 jaar ‘n baken van hoop in ‘n samelewing waar mense gekonfronteer word met moedeloosheid en ernstige nood. Die organisasie se toewyding aan dienslewering en sy diepgewortelde missie om mense in nood te versorg, te ontwikkel en te bemagtig, bly onwrikbaar staan. As ‘n Christelike gefundeerde en volhoubare welsynsdiens in die Vrystaat, is VVA ‘n toonaangewende krag in die veld van welsynsdienste en maak die organisasie steeds ‘n merkbare verskil op verskeie terreine, te midde van uiters uitdagende omstandighede.

Met 83 dienspunte in die Vrystaat, bied VVA ‘n omvattende diens wat die behoeftes van menige gemeenskappe aanspreek en sluit die volgende in:  tehuise vir bejaardes, behuisingskemas, dienssentrums, maatskaplikewerkdienste wat fokus op kinderbeskermingsdienste, gesonde gesinsverhoudinge en armoedeverligting, asook vroeë kinderontwikkelingsentrums.

For 115 years, FCIA has been a beacon of hope in a society where people are confronted with despair and severe need. The organisation’s dedication to service delivery and its deeply rooted mission to care for, develop and empower people in need remains unwavering. As a Christian-based and sustainable welfare service in the Free State, FCIA is a leading force in the field of welfare services and continues to make a noticeable difference in various areas, amid extremely challenging circumstances.

With 83 service points in the Free State, FCIA provides a comprehensive service that addresses the needs of many communities, including homes for the elderly, housing schemes, service centers, social work services focusing on child protection services, healthy family relationships, and poverty alleviation, as well as early childhood development centers.