CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

VVA hou hul 31 ste Kongres sedert 1908 | FCIA hosts 31st Congress since 1908

Kort weergawe van die Direkteursverslag gelewer tydens die Kongres

Hoofbestuur is die hart van VVA in die Vrystaat. `n Belangrike rol van Hoofbestuur is om te verseker dat die organisasie op hoogte bly van wetgewing in terme van dienslewering, befondsing/finansies en personeelaangeleenthede. Die Hoofbestuur konsulteer op provinsiale en nasionale vlak met die regering om in pas te bly met nuwe tendense en dit  wat van die organisasie verwag word. VVA diensvertakkinge affilieer by die Hoofbestuur om leiding in die verband te ontvang en verbind hulself om aan VVA beleid te voldoen.

Alle subsidies wat Hoofbestuur ontvang het in die verlede, is met ingang van hierdie finansiële jaar gestaak.  Hoofbestuur is afhanklik daarvan om die diens wat hulle aan takke en fasiliteite lewer te verkoop.

Personeel is die grootste bate van die organisasie, maar dit bring ook uitdagings ten opsigte van volhoubaarheid. Personeel werk onder moeilike omstandighede en met beperkte hulpbronne. Dit is belangrik dat dienste nie losstaande funksioneer van die Hoofbestuur nie.  Die enigste manier hoe hierdie organisasie gaan bly voortbestaan is as almal saamwerk en dieselfde doelwitte nastreef.

VVA se profiel van vrywilligers het baie verander oor die jare. Jonger vywilligers is minder betrokke by die organisasie omdat hulle verplig word om die arbeidsmark te betree, terwyl professionele vrywilligers se tyd baie beperk is.

Die grootste uitdaging van die organisasie bly steeds finansiële oorlewing en volhoubaarheid. Die huidige model van staatsbefondsing se einde het aangebreek en  die dienste sal strategies moet beplan hoe hulle volhoubaar gaan wees die dag as alle subsidies gestaak word. Dienste sal moontlik op `n ander manier gelewer moet word, terwyl die sigbaarheid van die organisasie versterk moet word. Donateurs en gemeenskappe moet bewus wees van die wye voetspoor van die organisasie.

“Die volhoubaarheid van VVA lê in die vermoë om aan te pas en te verander”!

 

Brief summary of the Director’s Report delivered during the Congress:

The Executive Committee serves as the core of FCIA in the Free State. A vital role of the Executive Committee is to ensure that the organisation stays updated on legislation concerning service delivery, funding/finances, and personnel matters. The Executive Committee engages at provincial and national levels with the government to stay aligned with new trends and expectations. FCIA ‘s service branches affiliate with the Executive Committee to receive guidance and commit to adhering to FCIA policies.

All subsidies previously received by the Executive Committee have been discontinued starting this fiscal year. The Executive Committee is dependent on selling the services they provide to branches and facilities.

Personnel are the organization’s most valuable asset but come with sustainability challenges. They work under challenging conditions and with limited resources. It is crucial that services do not operate in isolation from the Executive Committee. The only way for this organisation to endure is for everyone to work together and pursue the same goals.

FCIA’s volunteer profile has changed significantly over the years. Younger volunteers are less involved because they are compelled to enter the job market, while professional volunteers have limited time.

The organisation’s most significant challenge remains financial survival and sustainability. The era of state funding is coming to an end, and services must strategically plan how they will be sustainable when all subsidies are discontinued. Services may need to be delivered in a different way while enhancing the organization’s visibility. Donors and communities must be aware of the organization’s extensive footprint.

“The sustainability of FCIA lies in the ability to adapt and change!”