CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Ongesubsidieerde Tak van die Jaar | Unsubsidised Branch of the Year

Prestasietoekenning – Ongesubsidieerde Tak Van Die Jaar – VVA Edenburg

VVA Edenburg spog met `n  veelheid van aktiwiteite wat aangebied word, wat wissel  van kunsnaaldwerk, knip en plak, gemeenskapsprojekte, deelname aan provinsiale projekte en omgee-aksies. Die takbestuur is aktief en neem inisiatief met nuwe projekte en die insameling van fondse vir die tak.

 

Achievement Award – Unsubsidised Branch Of The Year – FCIA Edenburg

FCIA Edenburg boasts a multitude of activities on offer, ranging from art sewing, cutting and pasting, community projects, participation in provincial projects and caring actions. The branch management is active and takes initiative with new projects and the collection of funds for the branch.