CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Wêreld Speeldag

Waarom is speel belangrik?

Wêreld Speeldag word jaarliks op die laaste Vrydag van Mei gevier ten einde ‘n bewustheid te kweek oor die belangrikheid van speel. Op 28 Mei 2021 sal Speeldag in Suid-Afrika gevier word en deel Vrystaat Versorging in Aksie graag die volgende gedagte met u as ouer:

Wat is die doel van speel?

 • ‘n Geleentheid om verbaal en nie-verbaal uitdrukking te gee aan gevoelens,
 • Kinders vertolk hulle gevoelens op ‘n simboliese wyse,
 • Hulle leer om emosies effektief te identifiseer en te kanaliseer,
 • Kinders leer om ‘n vertrouensverhouding met ‘n ander persoon aan te knoop,
 • Spel help dat afwykende gedrag genormaliseer word.

Waarde van speel:

 • Kinders leer dikwels makliker deur middel van spel as deur formele onderrig.
 • Dit leer hulle om probleme op te los, te organiseer en te prioritiseer.
 • Kinders sien die wêreld vanuit verskillende perspektiewe.
 • Hulle leer om empatie te betoon.
 • Kinders word bemagtig deur te speel.
 • Ouers leer hulle kinders ken deur met hulle te speel.

Hoekom is dit belangrik vir my as ouer om met my kind te speel?

 • Ouer kry die geleentheid om die wêreld vanuit sy kind se perspektief te beleef.
 • Die ouer-kind verhouding versterk en sekure bindings vorm.
 • Kinders voel dat hulle ouers belangstel in hulle lewe, deel van hulle lewe wil wees en omgee vir hulle.
 • Watter invloed het spel op ‘n persoon se geestesgesondheid?
 • Speel hou ons nie net jonk en bou bande tussen gesinslede en uitgebreide gesinslede nie, maar dra ook by tot die ontwikkeling en instandhouding van:
  • o fundamentele motoriese vaardighede (soos liggaamskontrole en algemene bewegingsvaardighede; handelinge, luistervaardighede, selfkonsep, leesvaardighede, skryfvaardighede en taalvaardighede)
  • o perseptueel-motoriese vaardighede (verwerwing van toenemende vaardighede en funksionele vermoëns, deur gebruik te maak van sensoriese invoer, sensoriese integrasie, rnotoriese interpretasie, bewegingsaktivering en terugvoer)
  • o fisieke gesondheid,
  • o emosionele gesondheid en
  • o kognitiewe ontwikkeling (jou vermoëns om aandag te skenk, waar te neem, te onthou, te redeneer, te dink, te konseptualiseer, te klassifiseer, te assosieer, te simboliseer, te droom en te fantaseer)

Wat is die invloed van die digitale era op my verhoudings met my kind?

Om saam televisie te kyk, vir jou kind ‘n “game” aan te sit op die “playstation”/selfoon het nie dieselfde waarde as om saam met jou kind pop, bal, karretjies, bordspel, ens. te speel nie.

Die elektronika neem die menslike kontak en kommunikasie weg wat belangrik is vir die bou en in standhou van verhoudings.

As ouers saam met hulle kinders blokkies bou, boek lees, sport aktiwiteite doen, sal hulle in staat wees om hulle kinders se vermoëns te verstaan en te besef as die kinders se ontwikkeling nie op pyl is nie.

In plaas van om te verwag dat die onderwysers jou moet vertel van jou kind se vermoëns, uitdagings en suksesse.

Wees daar vir jou kind, neem deel aan sy aktiwiteite.

Betrokkenheid by ons gesinslede is kosbaar en geen geld kan ooit tyd saam ons geliefdes terugbring nie.

Spandeer nou die tyd sodat jy nie later hoef spyt te wees nie.