CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Kersboodskap 2022 | Christmas message 2022

Het jy al ooit daaraan gedink dat ALLES in die lewe VERANDER?

Binne ons en om ons: niks bly dieselfde nie.

 

Seisoene verander… Lekker of sleg,

Ons ouderdom verander…

Ons huwelikstatus verander… Willekeurig of onwillekeurig

Regerings verander… ten goede of ten kwade

Kinders word groot en verlaat die “nes”… hartseer of bly.

Ons is nie meer seker van môre nie.

 

MAAR is dit nie wonderlik dat die Blye Boodskap van Kersfees NOOIT verander nie!

Jesus is gebore sodat Hy aan die kruis vir ons sondes kon betaal en ons die ewige lewe te gee. Hoor die engele sing: Halelluja, Jesus is Koning!

Ons aanbid Hom daagliks in die binnekamer waar Hy vir ons wag. Wonderlik is die wete dat Heb 13:8 : “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

 

Ek wens al ons VVA personeel, vrywilligers, vriende en kliënte ‘n Geseënde Kerstyd toe in die wete dat Jesus se geboorte en die vryheid wat dit bring vir ewig soos ‘n rots sal bly staan.

 

Gun my asb. ook die geleentheid om al ons personeel en vrywilligers te bedank. Personeel, vrywilligers en kliënte verander voortdurend, maar hul werk altyd met toegewydheid, deursettingsvermoë en liefde.

Baie dankie, VVA kan nie bestaan sonder julle nie.

 

Vriendelike groete

Henriëtte Wessels

 

______________

Have you ever thought that EVERYTHING in life CHANGES?

Within us and around us: nothing remains the same.

 

Seasons change… Good or bad,

Our age changes…

Our marital status changes… Randomly or involuntarily

Governments change… for better or for worse

Children grow up and leave the “nest”… sad or happy.

We are no longer sure about tomorrow.

 

BUT isn’t it wonderful that the Joyful Message of Christmas NEVER changes!

Jesus was born so that He could pay for our sins on the cross and give us eternal life. Hear the angels sing: Hallelujah, Jesus is King!

We worship Him daily in the inner room where He waits for us. It is wonderful to know that Heb 13:8: “Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.”

 

I wish all our FCIA staff, volunteers, friends and customers a Merry Christmas in the knowledge that Jesus’ birth and the freedom it brings will remain forever our foundation.

 

Please give me also the opportunity to thank all our staff and volunteers. Staff, volunteers and clients are constantly changing, but they always work with dedication, perseverance and love.

Thank you very much, FCIA cannot exist without you.

 

Warm regards

Henriette Wessels